Algemene voorwaarden

Stichting JopieFonds, met als vestigingsadres Ringbaan Oost 300, 5018 AL Tilburg, ingeschreven onder nummer 65638212 (hierna: "de Stichting") hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Op alle door de Stichting aangeboden giften van de bij ons geregistreerde aanvragen voor goede doelen zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Indien een goed doel (waaronder wordt verstaan het goede doel als bedoeld in het aanvraagformulier van de Stichting) het niet eens is met deze voorwaarden, moet deze afzien van een aanvraag voor een gift van de Stichting. 


Algemeen

Stichting JopieFonds is in 2016 opgericht vanuit het vermogen van familie Van der Weegen met als doel het eeuwigdurend financieel en materieel ondersteunen van stichtingen en verenigingen welke zich in Tilburg en omgeving inzetten voor;

 • Natuurbehoud
 • Welzijn van dieren 
 • Creatieve ontwikkeling van jongeren 
 • Duurzame / biologische landbouw 
 • Vergroten van de sociale cohesie

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of geactualiseerd. De aanvrager van een gift voor een goed doel is zelf verantwoordelijk wijzigingen m.b.t. deze voorwaarden bij te houden, te lezen en te controleren. De meest recente versie is van toepassing en wordt op de website van de Stichting gepubliceerd. Voordat u het ingevulde digitale aanvraagformulier aan de Stichting kan opsturen, wordt de aanvrager geacht middels het plaatsen van een vink op het digitale aanvraagformulier in te stemmen met deze algemene voorwaarden;

 1. Ieder jaar ontvangt de Stichting vele aanvragen voor giften. Alleen aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning (gift), die in principe eenmalig is. Alle aanvragen voor privé doeleinden komen NIET in aanmerking voor een gift.
 2. Bent u, gelet op de doelstelling van de Stichting, van mening dat u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage aan uw project, vul dan het digitale aanvraagformulier in op de website van de Stichting.
 3. Voor alle aanvragen tot een gift gelden de volgende toetsingscriteria:
  1. Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Tilburg of binnen een straal van 10 km van de gemeentegrens. 
  2. Het project komt ten goede aan een collectief.
  3. Het merendeel van de betrokkenen binnen de organisatie of bij het project zijn vrijwilligers.
  4. Geldbedragen worden uitsluitend aan concreet aanwijsbaar materieel uitgegeven.
  5. De Stichting doet uitsluitend eenmalige donaties.
  6. Aanvragen voor exploitatiedoeleinden en/of personeelskosten komen niet in aanmerking voor een gift.
  7. Aanvragen voor een feestelijke bijeenkomst van een besloten groep, komen niet in aanmerking voor een gift.
  8. Aanvragen voor het doelgebied sociale cohesie dienen gericht te zijn op een groep mensen waarvoor de activiteit een bijzondere meerwaarde heeft óf een educatief karakter, passend bij één van de andere doelgebieden van het JopieFonds.
  9. Een organisatie of individu mag maximaal één aanvraag per jaar indienen. Indien een organisatie een geldbedrag heeft ontvangen voor een eerdere aanvraag, dan dient dit proces afgerond te zijn voordat een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.
  10. Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 
  11. De aanvrager gaat bij het indienen van het aanvraagformulier akkoord met de voorwaarden.
 4. De commissie giften van de Stichting beoordeelt of de aanvraag valt binnen één van de vijf doelgebieden, voldoet aan de gestelde voorwaarden en of het schenkingsbudget van de Stichting op dat moment toereikend is. De commissie giften maakt verder de afweging over de haalbaarheid, dan wel de uitvoerbaarheid van het project en de manier waarop het wordt begeleid. Indien de commissie giften aanvullende informatie nodig heeft, wordt contact opgenomen met de aanvrager van de gift. Aan de hand van bovenstaande punten wordt bepaald of er al dan niet wordt overgegaan op het verstrekken van een gift. De commissie giften adviseert hierover het bestuur. Het eindoordeel van het bestuur is binden.
 5. Na toekenning van de gift wordt van de aanvrager binnen een maand na afloop en/of voltooiing van het project een schriftelijke verantwoording verwacht die vergezeld moet gaan van alle relevante bewijsstukken. Het bestuur zal deze beoordelen. Indien het bestuur de verantwoordelijkheid goedgekeurd zal het bestuur de aanvrager decharge verlenen (ontheffen van de verantwoordelijkheid om bewijsstukken aan te leveren). Indien het bestuur de verantwoording afkeurt zal het aanvullende bewijsstukken opvragen bij de aanvrager.
 6. Binnen een maand na afronding en/ of voltooiing van het project ontvangt de Stichting als tegenprestatie voor de gift een korte tekstuele samenvatting (beschrijf in maximaal 70 woorden wat er van de gift is verwezenlijkt en op welke manier het een positieve bijdragen levert) en een foto van het project. Het toegezonden beeldmateriaal mag de Stichting gebruiken voor publicatie op de website en nieuwsbrief van de stichting.
 7. Indien de gift niet binnen het projecttermijn voor het beoogde doel wordt besteed dan wel de gift onvoldoende onderbouwd kan worden waaraan deze is uitgegeven, heeft de Stichting het recht de gift terug te vorderen. Indien er sprake is van een materiele gift behoud de Stichting het recht van eigendom totdat de Stichting decharge heeft verleend op de materiele gift.
 8. Het bestuur behoud zich ten alle tijden het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen en indien een materiele gift niet voor het aangevraagde doel wordt gebruikt deze terug te vorderen.

Persoonsgegevens

De aanvrager geeft bij het insturen van het aanvraagformulier toestemming aan de Stichting om alle ingezonden gegevens voor een maximale tijdsperiode van vijf jaar te bewaren. De Stichting verbindt zich alle persoonsgegevens van aanvragers ten allen tijde overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens vast te leggen alsmede om de betreffende informatie te beschermen en te beveiligen. De stichting zal nimmer enige persoonsgegevens verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden.

Fiscale vereisten

De Stichting zal van alle giften een deugdelijke administratie bijhouden en alle bescheiden bewaren gedurende de termijn die ten behoeve van eventuele belastingcontroles is voorgeschreven door de belastingautoriteiten.

Aansprakelijkheid

De Stichting aanvaard geen aansprakelijkheid, op welk gebied ook, voor de gesponsorde projecten. De aanvrager vrijwaart de Stichting voor alle aansprakelijkheid van derden die mochten samenhangen met het project of anderszins.